Có 1 kết quả:

nán dǎo

1/1

nán dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to baffle
(2) to confound
(3) to stump