Có 1 kết quả:

nán miǎn

1/1

nán miǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to avoid
(2) difficult to escape from
(3) will inevitably

Một số bài thơ có sử dụng