Có 1 kết quả:

nán dù

1/1

nán dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble
(2) problem

Một số bài thơ có sử dụng