Có 1 kết quả:

nán tán

1/1

nán tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard to play (of music for stringed instrument)