Có 1 kết quả:

nán guài

1/1

nán guài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (it's) no wonder (that...)
(2) (it's) not surprising (that)