Có 1 kết quả:

nán dǒng

1/1

nán dǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

difficult to understand