Có 1 kết quả:

nán ái

1/1

nán ái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trying
(2) difficult

Một số bài thơ có sử dụng