Có 1 kết quả:

nán kòng zhì

1/1

nán kòng zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard to control