Có 1 kết quả:

nán yì

1/1

nán yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) difficulty
(2) degree of difficulty or ease