Có 1 kết quả:

nàn mín yíng

1/1

nàn mín yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refugee camp