Có 1 kết quả:

nán áo

1/1

nán áo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to bear
(2) unendurable (pain, suffering)