Có 1 kết quả:

nán chǎn

1/1

nán chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) difficult birth
(2) (fig.) difficult to achieve