Có 1 kết quả:

nán kàn

1/1

nán kàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ugly
(2) unsightly

Một số bài thơ có sử dụng