Có 1 kết quả:

nán wén

1/1

nán wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unpleasant smell
(2) stink

Một số bài thơ có sử dụng