Có 1 kết quả:

nán yán zhī yǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a hidden trouble hard to mention (idiom)
(2) sth too embarrassing to mention
(3) an embarrassing illness