Có 1 kết quả:

nán jì

1/1

nán jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard to remember

Một số bài thơ có sử dụng