Có 1 kết quả:

nán zǒu

1/1

nán zǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to get to
(2) difficult to travel (i.e. the road is bad)