Có 1 kết quả:

nán guān

1/1

nán guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) difficulty
(2) crisis

Một số bài thơ có sử dụng