Có 1 kết quả:

nán diǎn

1/1

nán diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

difficulty