Có 1 kết quả:

yǔ sǎn

1/1

yǔ sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) umbrella
(2) CL:把[ba3]