Có 1 kết quả:

yǔ guā

1/1

yǔ guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

windshield wiper