Có 1 kết quả:

yǔ céng yún

1/1

yǔ céng yún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nimbostratus
(2) stratus rain cloud