Có 1 kết quả:

yǔ yī

1/1

yǔ yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raincoat
(2) CL:件[jian4]

Một số bài thơ có sử dụng