Có 1 kết quả:

yǔ guò tiān qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sky clears after rain
(2) new hopes after a disastrous period (idiom)
(3) every cloud has a silver lining (idiom)
(4) see also 雨過天晴|雨过天晴[yu3 guo4 tian1 qing2]