Có 1 kết quả:

xuě shān shī zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism