Có 1 kết quả:

xuě guì

1/1

xuě guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) icebox
(2) refrigerator (Hong Kong usage)