Có 1 kết quả:

xuě qiāo

1/1

xuě qiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sled
(2) sledge
(3) sleigh
(4) bobsled