Có 1 kết quả:

xuě xiè

1/1

xuě xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

snow crab (Chionoecetes opilio)