Có 1 kết quả:

xuě qīng

1/1

xuě qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lilac (color)