Có 1 kết quả:

yún shí bān yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) marbled teal (Marmaronetta angustirostris)