Có 1 kết quả:

yún huá

1/1

yún huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) muscovite, mica (used in TCM)
(2) Muscovitum

Một số bài thơ có sử dụng