Có 1 kết quả:

yún lǐ wù lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) amidst the clouds and mist
(2) (fig.) mystified
(3) puzzled