Có 1 kết quả:

yún wù jìng jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)