Có 1 kết quả:

líng shòu shāng

1/1

líng shòu shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retailer
(2) shopkeeper
(3) retail merchant