Có 1 kết quả:

líng qiāo suì dǎ

1/1

líng qiāo suì dǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do things in bits and pieces (idiom); piecemeal work