Có 1 kết quả:

líng diǎn dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Hilbert's zeros theorem (math.)
(2) Nullstellensatz