Có 1 kết quả:

líng suì

1/1

líng suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scattered and fragmentary
(2) scraps
(3) odds and ends