Có 1 kết quả:

líng huā qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pocket money
(2) allowance