Có 1 kết quả:

líng jù lí

1/1

líng jù lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) zero distance
(2) face-to-face