Có 1 kết quả:

líng líng xīng xīng

1/1

líng líng xīng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) odd
(2) piecemeal
(3) fragmentary