Có 1 kết quả:

líng diǎn néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

zero-point energy (quantum mechanical vacuum effect)