Có 1 kết quả:

Léi Gōng dǎ dòu fu ㄌㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˇ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the God of Thunder strikes bean curd
(2) fig. to bully the weakest person
(3) to pick on an easy target