Có 1 kết quả:

léi lì fēng xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pass like thunder and move like the wind (idiom); swift and decisive reaction