Có 1 kết quả:

léi zi

1/1

léi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) cop