Có 1 kết quả:

Léi lǎng zú ㄌㄟˊ ㄌㄤˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luilang, one of the indigenous peoples of Taiwan