Có 1 kết quả:

Léi nuò

1/1

Léi nuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Reynolds (name)
(2) Renault (French car company)
(3) Reno, Nevada