Có 1 kết quả:

Léi nuò shù

1/1

Léi nuò shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics)