Có 1 kết quả:

léi hōng

1/1

léi hōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sound of thunder

Một số bài thơ có sử dụng