Có 1 kết quả:

léi niǎo

1/1

léi niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) capercaillie (Lagopus, several species)
(2) thunderbird (in native American mythology)