Có 1 kết quả:

báo zāi

1/1

báo zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaster caused by hail